Yuta Okkotsu

Yuta Okkotsu Jujutsu Kaisen: Everything You Need To Know

Yuta Okkotsu, the main protagonist in Jujutsu Kaisen’s prequel series Jujutsu Kaisen 0, Jujutsu High. Rika Orimoto, his childhood friend, haunted him as a special-grade cursed human. Yuta was mentored by Satoru Gojo and enrolled at Tokyo Jujutsu High.